Upute za pretraživanje

Citiranje je pružanje reference na publikaciju (članak, knjiga, web stranica) čiji smo materijal koristili za vlastite radove, sa dovoljnim detaljima kako bi se ta publikacija mogla pouzdano identificirati.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Citiranje_radova

Citiranje u znanstvenim i stručnim radovima u prvom redu služi tome da se čitatelja upozna s izvorima kojima se autor služio pri sastavljanju svoga rada te da im se na brz i pouzdan način omogući pronalaženje citiranog mjesta. Nadalje, citiranje služi čitateljima koji su zainteresirani za pojedinu temu da identificiraju druge radove koji govore o toj temi i pronađu materijal za daljnje istraživanje. Čitatelji iz citiranih materijala mogu također brže otkriti koje je područje istraživanja autor pokrio. Citati pokazuju da autor nije usamljen u određenoj tvrdnji i tako podupiru njegove stavove. Naposljetku, citiranje služi kao pomoć autoru da se disciplinirano pridržava pravila pisanja te da ispravno i precizno oblikuje svoje misli, nastavljajući tamo gdje su drugi u svome istraživanju stali.

iz: Uzelac, Upute za izradu studentskih pisanih radova, Zagreb, 2002.

Ovdje možete pronaći poveznice na upute kako citirati određeni izvor.

conversation-mark-interface-symbol-of-circular-speech-bubble-with-quotes-signs-inside_318-56572
Načini citiranja

Citiranje literature

Slavić, Aida. Prijedlog uputa za citiranje literature. Odsjek za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA 

Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela. Autori djela iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti imaju isključivo pravo korištenja svog djela, a drugima mogu odobriti ili zabraniti korištenje djela.

Autor može zabraniti odnosno pod ugovorenim uvjetima odobriti umnožavanje, javnu izvedbu, snimanje, emitiranje, prijevod ili prilagodbu svog djela. Autori često imovinska (ekonomska) prava nad svojim djelima ustupaju pojedincima ili pravnim osobama koje ih mogu najbolje komercijalno iskorištavati, u zamjenu za plaćanje naknade koje ovise o korištenju djela. Međutim, moralna prava autora vezana su uz osobu autora i nisu prenosiva. Moralna prava autora samo su djelomično prenosiva u slučaju smrti autora.

Autorskim pravom ne štiti se ideja nego autorsko djelo koje je izražaj ideje, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražavanja. Autorsko pravo nastaje samim ostvarenjem djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe administrativnim ili registracijskim postupcima.

Srodna prava su prava koja su bliska (srodna ili susjedna) autorskom pravu, pretpostavljaju već postojanje autorskog djela i imaju svoj poseban predmet zaštite, a u Hrvatskoj prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (skraćeno ZAPSP) pružaju zaštitu: umjetnicima izvođačima na njihovim izvedbama, proizvođačima fonograma na njihovim fonogramima, filmskim producentima (proizvođačima videograma) na njihovim videogramima, organizacijama za radiodifuziju na njihovim emitiranjima, nakladnicima na njihovim izdanjima, proizvođačima baza podataka na njihovim bazama.

copyright-trademark-logo

Stručna predavanja i kompjuterske prezentacije su autorska djela, ako se radi o individualnim, originalnim, intelektualnim, ostvarenjima koja su izražene kao govorna djela, odnosno kao prikazi znanstvene ili tehničke prirode. Stručna predavanja u redovnoj nastavi u okviru nastavnog plana smatraju se poslovima struke, a ne autorskim djelima.

Javnim korištenjem autorskog djela smatra se svako korištenje autorskog djela koje je pristupačno javnosti ili korištenje u prostoru koji je pristupačan pripadnicima javnosti, kao i omogućavanje pripadnicima javnosti pristupa autorskom djelu u vrijeme i na mjestu koje sami odaberu (putem Interneta).

Autorsko djelo može se koristiti samo uz odobrenje autora (u pisanom obliku). Pojedinačno korištenje autorskog djela potrebno je odrediti pisanim odgovarajućim ugovorom između nositelja prava i korisnika predmeta zaštite. Da bi djelo bilo autorsko djelo mora biti kreativno, originalno, mora predstavljati nešto novo i naravno mora nastati individualnim vlastitim stvaranjem. Dostupnost drugih autorskih djela ne znači i ponudu na teške povrede autorskog prava drugih autora.
Citat čl. 229. st. 2. Kaznenog zakona: Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine kaznit će se tko bez navođenja imena ili pseudonima autora objavi, prikaže, izvede, prenese ili na drugi način priopći javnosti tuđe djelo na kojemu je označeno ime ili pseudonim autora ili na nedozvoljen način unese dijelove tuđeg djela u svoje autorsko djelo ili dozvoli da se to učini.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

 izvor: Državni zavod za intelektualno vlasništvo

aid368490-728px-avoid-copyright-infringement-step-1


 

Advertisements