AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog djela.

Autori djela iz područja književnostiznanosti i umjetnosti imaju isključivo pravo korištenja svog djela, a drugima mogu odobriti ili zabraniti korištenje djela.

Autor može zabraniti odnosno pod ugovorenim uvjetima odobriti umnožavanje, javnu izvedbu, snimanje, emitiranje, prijevod ili prilagodbu svog djela. Autori često imovinska (ekonomska) prava nad svojim djelima ustupaju pojedincima ili pravnim osobama koje ih mogu najbolje komercijalno iskorištavati, u zamjenu za plaćanje naknade koje ovise o korištenju djela. Međutim, moralna prava autora vezana su uz osobu autora i nisu prenosiva. Moralna prava autora samo su djelomično prenosiva u slučaju smrti autora.

Autorskim pravom ne štiti se ideja nego autorsko djelo koje je izražaj ideje, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražavanja. Autorsko pravo nastaje samim ostvarenjem djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe administrativnim ili registracijskim postupcima.

Srodna prava su prava koja su bliska (srodna ili susjedna) autorskom pravu, pretpostavljaju već postojanje autorskog djela i imaju svoj poseban predmet zaštite, a u Hrvatskoj prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (skraćeno ZAPSP) pružaju zaštitu: umjetnicima izvođačima na njihovim izvedbama, proizvođačima fonograma na njihovim fonogramima, filmskim producentima (proizvođačima videograma) na njihovim videogramima, organizacijama za radiodifuziju na njihovim emitiranjima, nakladnicima na njihovim izdanjima, proizvođačima baza podataka na njihovim bazama.

Stručna predavanja i kompjuterske prezentacije su autorska djela, ako se radi o individualnim, originalnim, intelektualnim, ostvarenjima koja su izražene kao govorna djela, odnosno kao prikazi znanstvene ili tehničke prirode. Stručna predavanja u redovnoj nastavi u okviru nastavnog plana smatraju se poslovima struke, a ne autorskim djelima.

Javnim korištenjem autorskog djela smatra se svako korištenje autorskog djela koje je pristupačno javnosti ili korištenje u prostoru koji je pristupačan pripadnicima javnosti, kao i omogućavanje pripadnicima javnosti pristupa autorskom djelu u vrijeme i na mjestu koje sami odaberu (putem Interneta).

Autorsko djelo može se koristiti samo uz odobrenje autora (u pisanom obliku). Pojedinačno korištenje autorskog djela potrebno je odrediti pisanim odgovarajućim ugovorom između nositelja prava i korisnika predmeta zaštite.

Citat čl. 229. st. 2. Kaznenog zakona: Novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine kaznit će se tko bez navođenja imena ili pseudonima autora objavi, prikaže, izvede, prenese ili na drugi način priopći javnosti tuđe djelo na kojemu je označeno ime ili pseudonim autora ili na nedozvoljen način unese dijelove tuđeg djela u svoje autorsko djelo ili dozvoli da se to učini.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 96/2018)

 izvor: Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Djela siročad su sva djela poput knjiga, filmova i novinskih članaka koja su zaštićena autorskim pravom, no čije nositelje prava nije bilo moguće identificirati, ili ako su i identificirani nisu pronađeni. Sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima nakon obavljene potrage, javne institucije mogu djela siročad reproducirati i stavljati na raspolaganje javnosti. Takva se djela unose u jedinstvenu bazu podataka za cijelu Europsku uniju koju vodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). 

Autorska djela nisu: otkrića, zakoni, uredbe, odluke, izvješća, zapisnici, standardi, dnevne novosti i druge vijesti: obične medijske informacije. Narodne književne i umjetničke tvorevine u izvornom obliku nisu predmetom autorskog prava.

Iznimke

Dopušteno je javno izvođenje djela u obliku izravnog poučavanja na nastavi ili na priredbama koje su vezane za nastavu u opsegu opravdanom obrazovnom svrhom koja se želi postići takvim priopćavanjem. Autorskim se djelom u ovom slučaju ne smije ostvariti imovinska ili komercijalna korist.

Dopušteno je navođenje ulomaka nekog djela koje je na zakonit način postalo dostupno javnosti, radi znanstvenog istraživanja, nastave, kritike, polemike, recenzije, osvrta, u opravdanoj mjeri i u skladu s dobrim običajima.

Djela se mogu citirati ili parafrazirati; moraju se navesti izvor i ime autora.


Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Könyvtára

%d bloggers like this: